• isamosprava
 • ucps
 • logo-GARANT-PARTNER
Charitatívna reklama

Profil advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal

 • Misia v poskytovaní právnych služieb

  Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o pôsobí najmä v Slovenskej republike. Uvedomujeme si, že pomáhať ľuďom a firmám v právnych otázkach si vyžaduje poznanie práva, ľudí a krajiny, v ktorej žijeme. Hovoriť o charaktere krajiny, ktorý si budujeme všetci spoločne nám neprináleží. Štátny sektor, podnikateľský sektor a neziskový sektor spoluvytvárajú charakter Slovenska a vplývajú na konanie ľudí. Naša misia je misou, v rámci ktorej sa pokúšame prelínať a hľadať spravodlivosť pre našich klientov vo forme právne komformných riešení.

  JUDr. Peter Haňdiak
  PARTNER
  JUDr. Martin Dočár
  PARTNER

 • Vysoká odborná profesionalita

  Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. vykonáva advokáciu prostredníctvom svojich právnikov od roku 2008. Ako odborníci v oblasti práva sa orientujeme v slovenskom právnom prostredí, v medzinárodných predpisoch ako aj v domácej a zahraničnej odbornej literatúre. Každý klient sa u nás stretne s profesionalitou, osobným a ľudským prístupom, v rámci ktorého dôjde k posúdeniu jeho prípadu, k podrobnej analýze s navrhovanými postupmi na riešenie, vrátane určenia aj možných daňových a účtovných dopadov. Disponujeme vysoko špecializovanými tímami právnikov, ktorí sa okrem všeobecných právnych predpisov špecializujú aj na konkrétne oblasti práva, na tvorbu legislatívy, výskum v oblasti práva vrátane publikačných aktivít.

  JUDr. Martina Tomus Palušková
  PROKURISTKA
 • Výskum v oblasti práva

  Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. v rámci výskumu vytvorila na Slovensku licencované odborné portály, ktoré sú dnes významným pomocníkom pre konkrétne záujmové celky, ktoré v nich nachádzajú celú svoju doktrinálnu spisbu. Samotný výskum v oblasti práva je garantom pre všetky naše právne tímy, ktoré zostavujeme pre jednotlivých klientov. Naši klienti tak majú záruku, že na riešenie konkrétnych právnych problémov použijeme právne správne riešenia, podporené najnovšími právnymi informáciami v danej oblasti. Mlčanlivosť a dôvera v informácie je súčasťou nášho výkonu advokácie.

  JUDr. Adriana Kováčová
  PROKURISTKA
 • Legislatívna činnosť

  Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. sa podieľa aj na vypracovaní odborných znení legislatívnych návrhov, ktoré spracúva či už v podobe legislatívnych zámerov alebo priamo prostredníctvom navrhnutia zákonných ustanoví a dôvodových správ.
  Legislatívna činnosť advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal s.r.o. predstavuje ďalšiu rozsiahlu agendu, ktorá je poskytovaná našim klientom. Experti advokátskej kancelárie sa priamo zúčastňujú legislatívnych procesov a takisto sú prizvaní k rokovaniam ohľadom novej pripravovanej legislatívy. Denné sledovanie legislatívy pre našich klientov, legislatívne správy a rešerše a komparácie so zahraničnými úpravami sú pod stálym monitoringom nášho legislatívneho oddelenia. Podrobné legislatívne správy poskytujeme aj pre zahraničné zastupiteľstva v Slovenskej republike.

SEKCIA VÝSKUMU A VÝVOJA advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal s.r.o.
Odborné portály licencované GARANT PARTNER legal s.r.o. pre územie Slovenskej republiky
Tretí sektor
Samospráva
Ľudia a rodina
19.09.2018

Športová spoločnosť: Trestnoprávna zodpovednosť športovca pri spôsobení športového úrazu

Trestnoprávna zodpovednosť športovcov za športové úrazy je doposiaľ otvorenou a často diskutovanou témou. Všeobecne platí, že pri športovej činnosti je riziko výskytu úrazov športovca o čosi vyššie ako v bežnom živote. Každý šport má svoje osobitné pravid

18.09.2018

Školská spoločnosť: Elokované pracovisko pri realizácií záujmovej činnosti MŠ

V rámci krúžkovej činnosti často navštevujú súkromné základné umelecké školy alebo živnostníci materské či základné školy, kde realizujú rôzne záujmové krúžky pre deti a žiakov. Pri realizácií týchto krúžkov však často vzniká otázka, či je potrebné kvôli

12.09.2018

2% z dane: Forma vyžiadania potvrdenia o nedoplatkoch na povinnom poistnom a dani

Je možné požiadať Sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu a daňový úrad o potvrdenie o nedoplatkoch na účely 2% aj formou emailu, resp. je na to nejaký formulár?

25.09.2018

Voľby: FAQ ku komunálnym voľbám 2018

Nakoľko sa blíži termín komunálnych volieb, zhrnuli sme najčastejšie otázky používateľov portálu isamosprava.sk, ktorí využívajú bezplatné právne poradenstvo. 

21.09.2018

Doprava/VZN: Režim pešej zóny prostredníctvom VZN ?

Ako má obec postupovať ak má záujem upraviť režim pešej zóny a dopravy na svojom území? 

20.09.2018

Starosta/Zastupiteľstvo: Potvrdenie uznesenia po uplatnení sistačného práva starostu

Akým spôsobom má obecné zastupiteľstvo potvrdiť uznesenie, ktorého výkon bol pozastavený tým, že ho starosta odmietol podpísať ?

4.09.2018

Sociálne služby: Odvodová povinnosť rodiča ako osobného asistenta

V akom rozsahu má odvodovú a daňovú povinnosť ZŤP osoba, ktorá je zamestnaná, a zároveň vykonáva osobnú asistenciu pre plnoletú dcéru?

20.08.2018

Majetok/Manželstvo: Vyporiadanie obchodného podielu pri rozvode

Máme s manželov spoločnú sro a iný majetok. Ak by sme sa rozvádzal ako sa v rámci BSM vyporiada sro? Máme si ju rozdeliť ešte pred rozvodom?

20.08.2018

Chovateľstvo a veterinárstvo: Pes ako „živá bytosť“ a pohryznutie psom

Od 1. septembra 2018 nadobúda účinnosť zákon č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V zmysle uvedenej novely pes už n