Cenník

V našej advokátskej kancelárii je možné dohodnúť nasledovné spôsoby odmeňovania:

Podielová odmena

Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme percentuálneho podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

Hodinová odmena

Hodinová odmena sa dohodne tak, že sa určí podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

Paušálna odmena

Paušálna odmena sa môže dohodnúť

  • za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,
  • za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí. 

Tarifná odmena

Tarifná odmena sa určí podľa počtu advokátom vykonaných úkonov, pričom výška jedného úkonu právnej pomoci sa stanoví dohodou alebo podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb č. 655/2004 Z. z..

Orientačne uvádzame odmenu advokáta pri sporoch, v ktorých sa dá určiť hodnota sporu vyčíslením istiny, pričom minimálna odmena za jeden úkon právnej služby je v našej advokátskej kancelárii 100 €. 

Hodnota veci Tarifná odmena
Istina do 6 638,78 eura
100 eur + 9,96 eura za každých aj začatých
331,94 eura prevyšujúcich sumu 663,88 eura
Istina nad 6 638,78 eura do 33 193,92 eura 220,74 eura+ 16,60 eura za každých aj začatých 1 659,70 eura prevyšujúcich sumu 6 638,78 eura

Istina nad 33 193,92 eura 486,29 eura + 6,64 eura za každých aj začatých 3 319,39 eura prevyšujúcich sumu 33 193,92 eura

Úkonom právnej služby sa rozumie napríklad písomný právny úkon, zastupovanie na súde, rokovania s klientom alebo s protistranou a iné.

Odmenu je možné dojednať aj kombináciou vyššie uvedených druhov odmien.

Prevzatie zastupovania klienta sa potvrdzuje podpísaním zmluvy o poskytovaní právnych služieb alebo podpísaním objednávky, ktorú klientovi poskytuje advokát.

AK GPL je platcom DPH.