GARANT PARTNER legal s.r.o. v médiách


 predošlá|123|

Tlačová správa GPL - biatlonistky Fialkové

19.11.2018

Slovenský zväz biatlonu svojim konaním voči sestrám Fialkovým porušil zákon o športe, ako aj právo biatlonistiek na reprezentáciu Slovenska na významných medzinárodných podujatiach.
Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. oznamuje, že naše klientky sestry Fialkové nepodpísali Zmluvu o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie.

Slovenský zväz biatlonu predložil biatlonistkám v auguste 2018 návrh Zmluvy o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie v rozpore s § 29 ods.3 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov. Zákon o športe jednoznačne určuje, že práva a povinnosti športového reprezentanta UPRAVUJE PREDPIS športovej organizácie, čo v žiadnom prípade nie je Zmluva o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie. Predpisom sa rozumie jednostranný akt vo forme napríklad Štatútu reprezentanta, ktorý po prijatí zákona o športe zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu priamo s odvolaním sa na § 29.odsek 3 zákona o športe.

Zmluvu so športovým reprezentantom predpokladá zákon o športe výlučne v oblasti osobnostných práv športovca, ktorú by si mohli obe strany po vzájomnej dohode podpísať nad rámec zákonnej úpravy. Aj napriek upozorneniu na tieto fakty zväz trvá na svojej koncepcii, kde do jedného dokumentu účelovo spojil časti týkajúce sa štátnej športovej reprezentácie so svojimi obchodným zámermi, ktoré sa týkali aj nadrámcového využívania osobnostných práv športovca.

Aj napriek nášmu nesúhlasu so zmluvnou formou, ktorou chce športový zväz riešiť vzťah so športovcami, sme na podnet sestier Fialkových vyvinuli maximálne úsilie, aby sme sa so zväzom dohodli na využívaní osobnostných práv sestier Fialkových nad rámec možností, ktoré zväzu prináležia v zmysle zákona.

Nakoľko v tejto oblasti vzhľadom na odmietavý postoj zväzu k naším pripomienkam a protinávrhom nedošlo k dohode, platí zo zákona iba právo národného zväzu používať a zhodnocovať osobnostné práva športovca v zmysle zákona o športe, s čím samozrejme súhlasíme.

Na základe neúspešných jednaní naše klientky ako prejav maximálneho záujmu o reprezentáciu Slovenska podpísali a zväzu doručili Štatút reprezentanta z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorý však športový zväz odmietol akceptovať.

Výsledkom protizákonného postupu Slovenského zväzu biatlonu je disciplinárna sankcia - zákaz štartu na súťažiach spojených s reprezentáciou Slovenskej republiky. Vynucovanie podpisu Zmluvy nad rámec zákona sankciou je z pohľadu právneho poriadku Slovenskej republiky neprijateľné. Takáto Zmluva by bola v zmysle Občianskeho zákonníka neplatná, keďže nebola podpísaná slobodne a vážne.

Na základe týchto skutočností sme zaslali oficiálny podnet na prešetrenie protizákonného postupu Slovenského biatlonového zväzu hlavnej kontrolórke športu.

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o.,


Otvorili sme novú pobočku v Tatranskej Lomnici

Vážení klienti,

 

od 1. marca 2018 nás môžete navštíviť aj v novej pobočke v Tatranskej Lomnici, a to na adrese: Tatranská Lomnica 40, kde našu kanceláriu nájdete v budove penziónu Tatry Simi.

 

GPL tím 


2% dane sú veľká pomoc, tvrdí Haňdiak

27.3.2014
Na zaplatenie daní máme čas už len do pondelka. Je tam však jedna príjemná vec. Z našich daní môžeme poslať dve percentá na dobrú vec. Braňo Závodský sa rozprával s tvorcom dvojpercentného mechanizmu Petrom Haňdiakom.

Viac na: http://www.expres.sk/9212/2-dane-su-velka-pomoc-tvrdi-handiak/