• isamosprava
 • ucps
 • logo-GARANT-PARTNER
Charitatívna reklama

Profil advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal

 • Misia v poskytovaní právnych služieb

  Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o pôsobí najmä v Slovenskej republike. Uvedomujeme si, že pomáhať ľuďom a firmám v právnych otázkach si vyžaduje poznanie práva, ľudí a krajiny, v ktorej žijeme. Hovoriť o charaktere krajiny, ktorý si budujeme všetci spoločne nám neprináleží. Štátny sektor, podnikateľský sektor a neziskový sektor spoluvytvárajú charakter Slovenska a vplývajú na konanie ľudí. Naša misia je misou, v rámci ktorej sa pokúšame prelínať a hľadať spravodlivosť pre našich klientov vo forme právne komformných riešení.

  JUDr. Peter Haňdiak
  PARTNER
  JUDr. Martin Dočár
  PARTNER

 • Vysoká odborná profesionalita

  Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. vykonáva advokáciu prostredníctvom svojich právnikov od roku 2008. Ako odborníci v oblasti práva sa orientujeme v slovenskom právnom prostredí, v medzinárodných predpisoch ako aj v domácej a zahraničnej odbornej literatúre. Každý klient sa u nás stretne s profesionalitou, osobným a ľudským prístupom, v rámci ktorého dôjde k posúdeniu jeho prípadu, k podrobnej analýze s navrhovanými postupmi na riešenie, vrátane určenia aj možných daňových a účtovných dopadov. Disponujeme vysoko špecializovanými tímami právnikov, ktorí sa okrem všeobecných právnych predpisov špecializujú aj na konkrétne oblasti práva, na tvorbu legislatívy, výskum v oblasti práva vrátane publikačných aktivít.

  JUDr. Martina Tomus Palušková
  PROKURISTKA
 • Výskum v oblasti práva

  Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. v rámci výskumu vytvorila na Slovensku licencované odborné portály, ktoré sú dnes významným pomocníkom pre konkrétne záujmové celky, ktoré v nich nachádzajú celú svoju doktrinálnu spisbu. Samotný výskum v oblasti práva je garantom pre všetky naše právne tímy, ktoré zostavujeme pre jednotlivých klientov. Naši klienti tak majú záruku, že na riešenie konkrétnych právnych problémov použijeme právne správne riešenia, podporené najnovšími právnymi informáciami v danej oblasti. Mlčanlivosť a dôvera v informácie je súčasťou nášho výkonu advokácie.

  JUDr. Adriana Kováčová
  PROKURISTKA
 • Legislatívna činnosť

  Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. sa podieľa aj na vypracovaní odborných znení legislatívnych návrhov, ktoré spracúva či už v podobe legislatívnych zámerov alebo priamo prostredníctvom navrhnutia zákonných ustanoví a dôvodových správ.
  Legislatívna činnosť advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal s.r.o. predstavuje ďalšiu rozsiahlu agendu, ktorá je poskytovaná našim klientom. Experti advokátskej kancelárie sa priamo zúčastňujú legislatívnych procesov a takisto sú prizvaní k rokovaniam ohľadom novej pripravovanej legislatívy. Denné sledovanie legislatívy pre našich klientov, legislatívne správy a rešerše a komparácie so zahraničnými úpravami sú pod stálym monitoringom nášho legislatívneho oddelenia. Podrobné legislatívne správy poskytujeme aj pre zahraničné zastupiteľstva v Slovenskej republike.

SEKCIA VÝSKUMU A VÝVOJA advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal s.r.o.
Odborné portály licencované GARANT PARTNER legal s.r.o. pre územie Slovenskej republiky
Tretí sektor
Samospráva
Ľudia a rodina
2.03.2016

2% z dane: K oznámeniu o poskytovateľoch podielu zaplatenej dane

Vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby sa po novele Zákona o dani z príjmov účinnej od 01.01.2016 dá zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi. Znamená to, že v zozname, ktorý organizácii správca dane zašle, bud

24.02.2016

Školská spoločnosť: Odklad atestácie u vedúceho pedagogického zamestnanca

Ako má zriaďovateľ postupovať od 01.01.2017 v pracovnoprávnom vzťahu týkajúceho sa vedúceho pedagogického a vedúceho odborného zamestnanca, ktorý bol vymenovaný do funkcie vedúceho zamestnanca pred 31.12.2016 a bol u neho uplatnený postup podľa § 61

24.02.2016

Neinvestičné fondy/Neziskovky všeobecne: Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

Ako neinvestičný fond do registra účtovných závierok elektronicky ukladáme výročnú spolu s Výkazom o príjmoch a výdavkoch a Výkazom o majetku a záväzkoch. Kedy je potrebné poslať aj oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky?

2.03.2016

Školy/Interné riadenie: Zánik členstva v rade školy uplynutím funkčného obdobia

Zaniká uplynutím funkčného obdobia Rady školy členstvo aj delegovaným zástupcom zriaďovateľa? Čo v prípade, keď boli zástupcovia zriaďovateľa delegovaní po nástupe nového starostu a ich funkčné obdobie trvalo aj počas funkčného obdobia novej rady školy?

2.03.2016

Šport: Úprava dotácii pre šport v obci podľa nového zákona o športe

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o športe“), okrem článku XIII, ktorý novelizuje Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a do

25.02.2016

Zastupiteľstvo/Verejné obstarávanie: Účasť poslanca obecného zastupiteľstva na verejnom obstarávaní

Môže sa firma poslanca obecného zastupiteľstva zúčastniť verejného obstarávania obce? Nejedná sa o konflikt záujmov v prípade úspešnosti firmy takéhoto poslanca? Ak prebehlo obstarávanie v roku 2010 ale až v tomto roku obec plánuje požiadať o vtedy ne

29.02.2016

Manželstvo: Dohoda o vyporiadaní BSM pred rozvodom

Rozvádzame sa s manželkou. O vyporiadaní BSM sme sa už dohodli. Je možné dohodu o vyporiadaní BSM podpísať hneď pri rozvode alebo ešte vopred? Je možné úpravu práv k dieťaťu vyriešiť tiež na pojednávaní o rozvode manželstva?  

29.02.2016

Dedenie: Zodpovednosť dediča za poručiteľove dlhy vlastným majetkom

Po svojom otcovi som okrem nehnuteľnosti zdedil aj jeho dlhy. Zodpovedám za dlhy výlučne touto nehnuteľnosťou alebo sa veritelia môžu uspokojiť aj z iného môjho majetku?  

22.02.2016

Vlastnícke vzťahy/Dedenie: Vydržanie spoluvlastníckeho podielu neznámych dedičov

Zistili sme, že na liste vlastníctva lesných pozemkov, ktorých som vlastník, sú uvedené ďalšie osoby, ktoré však už zomreli a zomreli už aj ich deti. Pozemky som zdedil po dedovi, ktorý ich ako jediný užíval a doteraz ide už o dlhšiu dobu ako 10 rokov. Ak